Kezdolap
Aktuális

Küldetésnyilatkozat

Elérhetoségek

Nyitvatartás
Könyvtárhasználat
Szolgáltatások
Árpád Vezér úti Részleg
Programok
Könyvtártörténet
Kistérség
Fotótár
Vendégkönyv
Támogatóink
Letöltés

AJÁNLOTT LINKEK

B-A-Z megye

Ózd város honlapja

II. Rákóczi Ferenc
Megyei
Könyvtár

Herman Ottó Múzeum

BAZ Megyei Levéltár

Miskolci Egyetem
Könyvtár, Levéltár, Múzeum

Levél a Könyvtárnak

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
Székhely : 3600 Ózd, Gyár út 4.

VÁROSI KÖNYVTÁR
3600 Ózd, Petőfi tér 1.
Városi Könyvtár Árpád vezér Úti Fiókkönyvtára
Ózd, Árpád vezér út 22/A. (Árpád Vendégház)

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
4/2013.(I.16.) ÓMI igazgatótanácsi határozat
- 2013. február 1. -

Az ÓMI Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, alapszolgáltatásait minden érdeklődő ingyenesen veheti igénybe:
- könyvtárlátogatás,
- helyben használat,
- katalógushasználat,
- rendezvények látogatása,
- információ a könyvtárról és könyvtári rendszerről.
Az alapszolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználók adatait a könyvtár regisztrálja.

BEIRATKOZÁS

A kölcsönzési szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe, mellyel bárki élhet, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja, magára nézve kötelezően elismeri, és ezt a Belépési nyilatkozaton aláírásával igazolja. A beiratkozás - 1 évre - a személyi azonosításra szolgáló okmányok bemutatásával és a szükséges nyomtatványok kitöltésével történik. Az adatokat a könyvtár számítógépes rendszerében illetve a hagyományos manuális úton is rögzíti. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Tanulók esetében 18 éves korig jótállási nyilatkozat szükséges. A kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell. A kedvezmények össze nem vonhatók. A beiratkozás a könyvtár mindkét szolgáltató helyére érvényes. A személyi adatokban történő változást, valamint az olvasójegy elvesztését a könyvtár felé jelezni kell. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Az olvasójegy pótlása térítésköteles.
A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

A könyvtárhasználók tetszés szerinti összegben 100 és 200 Ft-os címletekben pártoló tagsági jegyet vásárolhatnak. Az így befolyt összeg a könyvtár gyűjteményének bővítésére és a korszerű információszolgáltatáshoz szükséges feltételrendszer megteremtésére kerül felhasználásra.

KÖLCSÖNZÉS
A kölcsönzési szolgáltatást a beiratkozási díjat megfizető, csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe. A Gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a Gyermekkönyvtárból illetve az Árpád Vezér Úti Részleg gyermekállományából kölcsönözhetnek dokumentumokat. Elektronikus dokumentumot csak a könyvtár felnőtt beiratkozott olvasója kölcsönözhet.
A felnőtt könyvtár beiratkozott olvasója összesen 8 db dokumentumot: könyvet, maximum 2 db elektronikus dokumentumot, a Gyermekkönyvtár beiratkozott olvasója összesen 5 db könyvet kölcsönözhet egy alkalommal.

- az általánosan kölcsönözhető állományból 30 illetve 15 napra,
- a kézikönyvtári állomány és a folyóiratok 3 napra,
- a különgyűjtemények anyaga 15 napra kölcsönözhető,
- a CD, DVD, és Video-tár 3 napra,
- a Hangoskönyv-tárból 15 napra,
- a különleges értékű, ritka példányokat (védett állomány), lexikonokat, albumokat csak a könyvtárban történő olvasásra, tanulmányozásra lehet igénybe venni.

HOSSZABBÍTÁS
A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható újabb 3, 15 illetve 30 napra. Hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben, amennyiben a kért dokumentumra nincs előjegyzés.

ELŐJEGYZÉS
A kölcsönzés alatt álló könyvekre előjegyzés kérhető. A kölcsönzési határidő hosszabbítására nincs lehetőség, ha a kölcsönzési határidő lejárt, az olvasónak tartozása van, illetve ha a dokumentumot más olvasó előjegyeztette.

KÉSEDELEM
A késedelmes olvasót a könyvtár írásban szólítja fel. A kölcsönzési határidő lejárata után késedelmi díjat kell fizetni. A harmadik felszólítás után a könyvtár végrehajtási eljárást kezdeményez. Ha az olvasó az általa használt dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles a pótlás költségeit vagy a mindenkori beszerzési érték megfizetésével, vagy ugyanannak a dokumentumnak a beszerzésével pótolni.

INTERNET
A számítógép- internet használata beiratkozáshoz, vagy regisztrációhoz kötött. Az internet használata előzetes bejelentkezés alapján, telefonon, vagy személyesen mindkét szolgáltató helyen igénybe vehető. A számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti fél óráig. 12 éven aluliak a gépeket csak szülői engedéllyel használhatják. A számítógépek használatára, internetezésre használati díj ellenében van lehetőség.

ODR
A Városi Könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Szolgáltatásán keresztül könyvtárközi kölcsönzés útján bocsátjuk olvasóink rendelkezésére. A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe. A kért dokumentum kölcsönzési határidejét, a kölcsönzés módját (kölcsönzés, illetve helyben használat) a küldő könyvtár határozza meg. Az igénybevétel költségei az olvasót terhelik.

MEGRENDELHETŐ kÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
- oktatási, kulturális, szociális intézmények és szervezetek részére műsorok zenei agyagának összeállítását térítés nélkül vállal,
- Születésnapi Újság, a 12 db lapból álló A/4-es méretű kiadványban az igénylő által megjelölt nap újsághíreit szerkesztjük össze a könyvtár dokumentumai alapján, igényes kivitelben. Az alapszolgáltatás díja bruttó 3.000,- Ft, ami az egyéni kívánságok függvényében változhat,
- a könyvtár Rendezvény és Előadóterme a tárgyévben hatályban lévő bérleti díjszabás alapján bérbe vehető.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar ózdi kihelyezett tagozatának hallgatói könyvtárhasználatáról külön Szabályzat rendelkezik.

A könyvtár minden befizetett összegről Nyugtát állít ki, illetve a beiratkozás díját a számítógépes rendszerben is rögzíti. A befizetett összegekről készpénzfizetési számla külön kérhető.
A könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak az állomány védelmét és a használók érdekeit kívánják szolgálni. A szabályok megsértése kizárást von maga után. A könyvtárhasználó észrevételekkel, javaslatokkal élhet a könyvtár működésével, szolgáltatásaival kapcsolatban, amit a könyvtár mérlegel.

Egyéb használati szabályok
1. A ruhatár használata díjtalan és kötelező. Pénzért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a szolgáltató helyekre bevinni jegyzetpapírt és íróeszközt lehet.
2. A mobiltelefonok használata csak az előtérben engedélyezett.
3. Amennyiben az intézmény látogatója az általánosan elfogadott és megkívánt etikettnek nem megfelelő megjelenésével, viselkedésével zavarja a könyvtár rendjét és használóit, a szolgáltatások igénybevételétől eltanácsolható.

A könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak az állomány védelmét és a használók érdekeit kívánják szolgálni. A szabályok megsértése kizárást von maga után. A könyvtárhasználó észrevételekkel, javaslatokkal élhet a könyvtár működésével, szolgáltatásaival kapcsolatban, amit a könyvtár mérlegel.Ózd, 2013. február 1.
Jakab Krisztina
könyvtárvezető

Könyvtárhasználati szabályzat alapján elfogadott díjszabások

Beiratkozási díjak

Felnőtt1400 Ft/év
700 Ft/félév
350 Ft/negyedév
Diák700 Ft/év
N.K.E. ózdi tagozatának hallgatói350 Ft/félévOlvasójegy pótlása

Hagyományos olvasójegy60 Ft/db
Vonalkódos olvasójegy300 Ft/dbKésedelmi díjak

Általános kölcsönzés5 Ft/dokumentum/nap
3 napos korlátozott kölcsönzés100 Ft/dokumentum/napInternethasználat díja

Beiratkozott olvasók100 Ft/30 perc
Regisztrált felhasználók200 Ft/30 perc
Internet bérlet (beiratkozott olvasóknak)1500 Ft/10 óra
WIFI használat díja

Beiratkozott olvasókingyenes
Regisztrált felhasználók100 Ft/30 perc
Elektromos hálózat igénybevétele100 Ft/alkalom
Nyomtatás díja (A/4 méretben)

Szövegoldal50 Ft/oldal
Képoldal100 Ft/oldal
Színes 150 Ft/oldal
Szkennelés díja

A/4-es lap50 Ft/oldal


Fénymásolás díja

A/4-es lap20 Ft/oldal
A/3-as lap40 Ft/oldalLaminálás díja

A/4-es lap120 Ft/oldal
A/3-as lap240 Ft/oldal
A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

KIEGÉSZÍTÉS A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATHOZ

Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól származó személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.

Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv. szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.

A Rendelet értelmében az a természetes személy, aki személyes adatait a könyvtárnak megadja, az adatkezelés érintettjévé válik (a továbbiakban Érintett), az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár pedig adatkezelőnek minősül (a továbbiakban Adatkezelő).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.

Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen az abban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató kinyomtatva az Olvasószolgálatnál, online az intézmény honlapján: www.vkozd.hu tekinthető meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Könyvtárhasználókat, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhatnak.

Az adatvédelmi felelős Dankóné Magyar Mária elérhetősége:
E-mail: dazsoma@gmail.com
Telefonszám: 48/472-765

Az adatkezelés jogalapjáról, módjáról

A nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele az Érintett hozzájárulása alapján történik. A vonatkozó jogszabály, az 1997. évi CXL. tv. ("Kulturális tv.") 57. § (1) előírja, hogy "A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme." Ugyanezen jogszabály 56. § (3) bekezdése így szól: A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

A jogszabály alapján a beiratkozáskor az Adatkezelő jogszerűen kezeli az Érintett természetes személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Az Adatkezelő döntése értelmében a regisztrált könyvtárhasználók adatait ingyenesen regisztrálja. Az Adatkezelő azonos módon kezeli a regisztrált és a beiratkozott könyvtárhasználók személyes adatait.

A beiratkozás / regisztráció során az Érintett további személyes adatokat is megadhat. Az alábbiakban felsorolt adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, illetve a jogi kötelezettség teljesítése. A Könyvtárhasználati Szabályzat alapján az Adatkezelő a következő adatokat is kezeli:
- e-mail cím;
- telefonszám;
- munkahely; iskola
- munkakör;

A beiratkozáskor a könyvtárhasználó aláírásával igazolja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltakat megismerte, az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz. A Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról, mely adatai kezeléséhez járul hozzá.

Ózd, 2018. május 25.

Jakab Krisztina
könyvtárvezető

websas.hu